Commissioner Sargodha Divion Zafar Iqbal Sheikh and ROP Sargodha Syed Khurram Ali Shah Visited District Bhakkar